Please use this identifier to cite or link to this item: http://archive.nnl.gov.np:8080/handle/123456789/877
Title: सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजना (६८३ मेगािाट) को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मस्यौदा प्रततिेदन (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपालचोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला, बागमती प्र‍देश नेपाल) प्रतिवेदन भाग १
Authors: उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय विद्युत विकास विभाग सानोगौचरण, काठमाडौ
URI: http://archive.nnl.gov.np:8080/handle/123456789/877
Appears in Collections:EIA ReportsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.